အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ငရဲအယူဝါဒႏွင့္ ကယ္တင္ၿခင္း အယူဝါဒကိုေဖၚၿပေပးပါ။ December 10, 2009

Filed under: ကိုးကြယ္ျခင္း — amayaphay @ 11:27 am
Tags:

ငရဲအယူဝါဒႏွင့္ ကယ္တင္ၿခင္း အယူဝါဒကိုေဖၚၿပေပးပါ။

ဘုရားသည္ လူအေပါင္းတို႕၏ စိတ္ႏွလံုးကိုသိေတာ္မူ၏။ (တ ၂း၅) ေယရႈက မာရ္နတ္ႏွင့္သူ၏ တမန္တို႕ အဖို႕ၿပင္ဆင္ေသာ ထာဝရမီးထဲသို႕ငါ့ထံမွ ခြါသြားၾက ေလာ့။ (မ ၂၅း၄၁) ေၿဖာင့္မတ္ေသာသူတို႕မူကား ထာဝရအသက္ရွင္ရာသို႕ သြားရၾကလတံ့။ (မ ၂၅း ၄၆) ေယရႈကိုယံုၾကည္ၿခင္းၿဖင့္ ေၿဖာင့္မတ္ရာသို႕ေရာက္၏။ (၂ေကာ ၅း၂၁) အခ်ဳပ္အားၿဖင့္ ငါက်င့္ႏိုင္သည္ဆိုသည္ထက္ ေယရႈအားၿဖင့္ေၿဖာင့္ မတ္ၿခင္းတရားကို အမွီၿပဳမႈ မၿပဳမႈအေပၚတြင္သာ ကြာၿခားပါသည္။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s