အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ခရစ္ယာန္ဘာသာ၏ ထူးၿခားခ်က္မွာ အဘယ္သို႕နည္း ? December 10, 2009

ခရစ္ယာန္ဘာသာ၏ ထူးၿခားခ်က္မွာ အဘယ္သို႕နည္း ?

လူသားတိုင္းတို႕တြင္မိမိကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာဘာသာတရားရွိၾကၿပီးဘာသာ တရားတိုင္းတြင္ အထြဋ္အၿမတ္ထားကိုးကြယ္ရာေန႕တစ္ ေန႕ေတာ့ရွိတတ္ၾကပါသည္။ ဘာသာမဲ့မ်ားပင္လွ်င္ မိမိကိုယ္ကိုကိုးကြယ္တတ္ၾကၿပီး မိမိေမြးေန႕တြင္ သက္သတ္လြတ္ စားတတ္ ၾကသည္။

ခရစ္ေတာ္သည္ ထေၿမာက္ေတာ္မမူလွ်င္၊ ငါတို႕ေဟာေၿပာၿခင္း၌အက်ိဳးမရွိ သင္တို႕ယံုၾကည္ၿခင္း၌လည္း အက်ိဳးမရွိ။ ထိုမွ်မက ငါတို႕သည္ ဘုရားသခင္ ၏အမႈမွာ မမွန္ေသာသက္ေသခံၿဖစ္ၾက၏။ (၁ေကာ ၁၅း၁၄-၁၅)

အထက္ပါက်မ္းပိုဒ္အရ ခရစ္ယာန္ဘာသာသည္ ဘာသာတရားထက္ အသက္ရွင္ေသာဘုရားကို ကိုးကြယ္ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ယာန္ တို႕၏ အပတ္စဥ္ အထြဋ္အၿမတ္ထားကိုးကြယ္ရာ တနဂၤေႏြေန႕သည္ ေယရႈဘုရားရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ရာ ေန႕ရက္ၿဖစ္ပါသည္။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s