အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ခရစ္ယာန္တို႕၏ ယံုၾကည္ခ်က္ December 10, 2009

Filed under: ဘာသာေလးရပ္ — amayaphay @ 11:40 am
Tags:

ခရစ္ယာန္တို႕၏ ယံုၾကည္ခ်က္

ဘုရားတစ္ဆူတည္းရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ၿပီး ထိုတစ္ဆူတည္းေသာ ထာဝရ ဘုရားသည္ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႕ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ ဟူ၍ သံုးပါး တစ္ဆူၿဖစ္သည္။ သံုးပါးတစ္ဆူၿဖစ္ရၿခင္းအေၾကာင္းမွာ တန္ခိုးတူ၊ ဂုဏ္ရည္တူ၊ ထာဝရ တည္ရွိေတာ္မူၿခင္း အတူတူၿဖစ္ၿခင္းေၾကာင့္ၿဖစ္ပါသည္။ (မ ၃း၁၃-၁၇၊ ၂၈း၁၉၊ ၂ေကာ ၁၃း၁၄)

လူတြင္ ထာဝရတည္ေသာ အသက္ဝိညာဥ္ရွိၿပီး ခႏၶာမွာ အသက္ ဝိညာဥ္ေခတၱက်ိန္းဝပ္ရာ ယာယီအိမ္သာၿဖစ္ပါသည္။ လူအစစ္အမွန္ မွာ ထာဝရ မေသႏိုင္ေသာ နာမ္ဝိညာဥ္ၿဖစ္ပါသည္။ (က ၁း၂၆၊ ၅း၁၊ ေယာဘ ၃၂း၈၊ တ ၇း၅၉၊ ၁ေကာ ၁၁း၇)

ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ သံုးပါးတစ္ဆူဘုရား၌ တစ္ပါးအပါအဝင္ၿဖစ္ၿပီး ဘုရား စစ္စစ္ၿဖစ္ေတာ္မူ၏။ လူသားတို႕ အၿပစ္အတြက္ ေလာကသို႕ လူ႕ဇာတိခံယူခဲ့ၿပီး အေသ ခံၿခင္းႏွင့္ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ခဲ့ေသာ အရွင္လည္း ၿဖစ္ေတာ္မူ၏။ မ်က္ၿမင္ မရေသာ ဘုရား၏ သ႑ာန္ ေတာ္ကိုသိရန္လူ႕ဇာတိခံယူခဲ့ေသာ လူသား ဘုရားလည္း ၿဖစ္ေတာ မူ၏။ (ေယာ ၁း၁၊ ၁း၁၄၊ ေကာ ၁း၁၅-၁၉၊ ၁ေယာ ၅း၇-၈)

လူသားတိုင္း အပယ္ငရဲမွလြတ္၍ ေကာင္းကင္ဘံုသို႕ေရာက္ရွိရန္ သခင္ေယရႈ ၏ လုပ္ေဆာင္ေပးမႈ သက္သက္ေၾကာင့္သာ ရရွိ ႏိုင္ေၾကာင္းယံုၾကည္၏။ (တ ၄း၁၂၊ တိတု ၃း၅၊ ဧ ၂း၈-၁၀)

 

One Response to “ခရစ္ယာန္တို႕၏ ယံုၾကည္ခ်က္”

  1. Saw Aung Naing Says:

    ကယ္တင္ျခင္းသည္ ေယ႐ႈႏွင့္ သူ၏လုပ္ေဆာင္ျခင္းေက်းဇူးေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။ အျခားေသာအရာမ်ားႏွင့္ ျဖည့္စြက္ ေပါင္းစပ္ထားျခင္း ေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္သာ ခံစားရ႐ွိသည္။ ယံုၾကည္ျခင္းဟုဆိုရာ၌ ယံုၾကည္ျခင္းတြင္ ေနာင္တ၊ ယံုၾကည္၊ လက္ခံ သံုးမ်ိဳးပါ၀င္ပါသည္။ ကယ္တင္ျခင္းသည္ ကယ္တင္ျခင္း သင္ခန္းစာအျပင္ ေယ႐ႈခရစ္ တည္းဟူေသာ ကယ္တင္႐ွင္ ပုဂၢိဳလ္ ကို လက္ခံျခင္း
    (၀န္ခံျခင္း) ျဖစ္သည္။ ေနာင္တမ႐ွိေသာ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္သာ ျဖစ္သည္။ ဆႏၵမပါေသာ ယံုျခင္းသာျဖစ္သည္။ ယုံၾကည္ျခင္းမ႐ွိေသာ ေနာင္တသည္ လည္း စိတ္လႈပ္႐ွား ခံစားမႈ သက္သက္ မွ်သာ ျဖစ္သည္။ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရန္ စိတ္ႏွလံုးႏွင့္ယံုၾကည္ျပီး ႏႈတ္ႏွင့္ ၀န္ခံရမည္။


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s