အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ကြ်ႏု္ပ္သည္ ဘာသာတရားကိုင္းရိႈင္းသူၿဖစ္၏။ December 10, 2009

Filed under: ကိုးကြယ္ျခင္း — amayaphay @ 11:29 am
Tags:

ကြ်ႏု္ပ္သည္ ဘာသာတရားကိုင္းရိႈင္းသူၿဖစ္၏။

သမၼာက်မ္းစာေတာ္ၿမတ္တြင္ တပ္မႈးေကာေနလိအေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ထား ပါသည္။ သူသည္ ထာဝရဘုရားကိုေၾကာက္ရြံ႕သူ၊ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းသူ၊ ေပးကမ္း လွဴဒါန္းေသာသူ၊ ပညတ္တို႕ကိုက်င့္ေစာင့္ေသာသူ ၿဖစ္ေသာ္ၿငားလည္း ကယ္တင္ၿခင္းကို မရေသးပါ။ ဘုရားကိုရွာေသာ သူ၏အသက္တာတြင္ ကယ္တင္ၿခင္းရရန္အတြက္ ဘုရားမွေကာင္းကင္တမန္တစ္ပါးကိုေစလႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး ကယ္တင္ၿခင္း သတင္းစကားကို တမန္ေတာ္ေပတရုထံမွနာယူရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ပါသည္။ (တ ၁၁ )

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s