အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ကြဲျပားျခားနားခ်က္ December 10, 2009

ယဇ္ပူေဇာ္တာ ဘုရားက အေသြးနဲ႕ အသက္ကိုၾကိဳက္လို႕လား၊ ထိုရက္စက္ ေသာဘုရားကိုကိုးကြယ္ထိုက္ ပါရဲ့လား? ဘုရားကလူကိုဖန္ဆင္းၿပီး တိရိစာၦန္ႏွင့္မတူသည့္အတြက္ ထိုအပင္၏အသီးကို မစားရဟူေသာ ပညတ္တစ္ခုကို ေစာင့္ထိန္းဖို႕ ေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုပညတ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ သူက လူသားၿဖစ္ပါသည္။ ဘုရားမဟုတ္ပါ။ စားေသာေန႕တြင္ ေသရမည္ဟုလည္း လူကိုဘဲပညတ္ခဲ့ပါသည္။ ေသရမည္ဆိုသည့္ ခပ္သိမ္းေသာ ခႏၶာတို႕၏အသက္သည္ အေသြး၌ တည္ပါသည္။(ဝတ္ ၁၈) သင္သည္ယခုအသက္ရွင္က်န္းမာေနေပမယ့္ သင့္ေသြးမ်ားကို ေဖာက္ထုတ္ လိုက္ပါက မည္သည့္ေရာဂါမွ် မရွိေပမယ့္ ေသသြားပါလိမ့္မည္။ အၿပစ္ကို ေဆးေၾကာေပးေသာအရာမွာလည္း အေသြးအားၿဖင့္သာလွ်င္ၿဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အၿပစ္တရား၏အခ ေသၿခင္းၿဖစ္လို႕ ထိုေသၿခင္းတည္းဟူေသာအၿပစ္ကို အသက္ တည္ရာ အေသြး အားၿဖင့္သာ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါသည္။ လူသည္မိမိကိုယ္ကို မကယ္တင္ ႏိုင္သကဲ့သို႕ သူတစ္ပါးအတြက္လည္း အေသြးၿဖင့္ အသက္ေပးလ်က္ ကယ္တင္ႏိုင္ ၿခင္းငွါ မတတ္စြမ္းႏိုင္ၾကပါ။ လူတိုင္း အၿပစ္သားမ်ားသာ ၿဖစ္ၾကသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ၿဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ အခ်ဳပ္သားအခ်င္းခ်င္း အာမခံေပးလို႕မရပါ၊ အခ်ဳပ္ခန္းၿပင္ပမွ ဥပေဒႏွင့္ လြတ္ကင္းသည့္ အၿပစ္မရွိ သူမွသာလွ်င္ အာမခံေပးလို႕ ရပါသည္။ ထိုနည္း၄င္း လူသားမ်ားကိုကယ္တင္ဖို႕ ဤအၿပစ္သားတို႕၏ ေလာက ကမၻာၿပင္ပမွ အၿပစ္ကင္းစင္သူေယရႈက လူ႕ဇာတိခံယူ ခဲ့ၿပီး လူသား အားလံုး အၿပစ္ရဲ့ ကိုယ္စား အေသြးသြန္းလ်က္ အေသခံခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ နားလည္ႏိုင္ ေသာစကားလံုးႏွင့္ သံုးႏႈန္းရပါက ယၾတာေခ်ေပးခဲ့သည္ ဟုလည္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ ယခုအခါ ယဇ္ပေရာဟိတ္မွာ ေယရႈကိုယ္တိုင္ ၿဖစ္ၿပီး ယဇ္ေကာင္မွာ လည္း ေယရႈ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ပဲၿဖစ္ပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ ယံုၾကည္သူတို႕အတြက္ အၿပစ္ခြင့္လႊတ္ၿခင္းကာလမွာ ထာဝရၿဖစ္ပါသည္။ ေယရႈဘုရား ေလာကသို႕ၾကြဆင္းမလာမီ ပညတ္တို႕ကိုက်င့္ေစာင့္ရၿပီး ယဇ္ပူေဇာ္ၿခင္းအမႈကိုလည္း ၿပဳရပါသည္။ အၿပစ္ အနာအဆာကင္းေသာ တိရိစာၦန္အေပၚ မိမိလက္ကိုတင္ၿပီး အၿပစ္ရွိသမွ်တို႕ကို ယဇ္ပေရာဟိတ္ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ေဖၚၿပဝန္ခ်ကာ မိမိအၿပစ္ကိုယ္စား ထိုတိရိစာၦန္က အေသြးသြန္း အေသခံေပးရပါသည္။ ထိုအခ်ိန္ အခါယဇ္ပေရာဟိတ္မွာလူၿဖစ္ၿပီး ယဇ္ေကာင္မွာ တိရိစၦာန္ၿဖစ္ ပါသည္။ အၿပစ္ ခြင့္လႊတ္ၿခင္း ကာလမွာ တစ္ႏွစ္ၿဖစ္ၿပီး ပညတ္ေတာ္တို႕ကို က်ဴးလြန္မိသည့္အခါ အခါတိုင္းလည္း ယဇ္ပူေဇာ္ၿခင္းအမႈကို ၿပဳလုပ္ရ ပါသည္။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s