အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ကြဲျပားလူႏွစ္မ်ိဳး December 10, 2009

Filed under: ကြဲျပားျခင္း — amayaphay @ 9:19 am
Tags:

ေယရႈကိုကိုးကြယ္မႈႏွင့္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမႈသည္ မည္သည့္အေပၚတြင္ မူတည္ ပါသနည္း ?

ေလာကတြင္ လူေလးမ်ိဳးရွိပါသည္။ လူေရွ႕ ဘုရားေရွ႕တြင္ခ်မ္းသာသူ၊ လူေရွ႕တြင္ခ်မ္းသာၿပီး ဘုရားေရွ႕တြင္ဆင္းရဲသူ၊ လူေရွ႕တြင္ဆင္းရဲေပမည့္ ဘုရားေရွ႕တြင္ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာေသာသူ (ဥပမာ ေယရႈ၏ ေနာက္လိုက္တမန္ေတာ္မ်ား) ႏွင့္ လူ႕ေရွ႕မွာ ေကာဘုရားေရွ႕တြင္ပါ ဆင္းရဲေသာသူတို႕ၿဖစ္ၾကပါသည္။

 

One Response to “ကြဲျပားလူႏွစ္မ်ိဳး”


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s