အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ကိုယ္စားယၾတာ December 10, 2009

Filed under: ေယရႈခရစ္ေတာ္ — amayaphay @ 9:27 am
Tags:

ေယရႈဘုရားတစ္ပါးတည္းက လူသားအားလံုး၏အၿပစ္အတြက္  ကိုယ္စားၿပဳ ႏိုင္ရၿခင္းမွာ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း?

ေယရႈသည္ ဘုရားႏွင့္ဖန္ဆင္းရွင္ၿဖစ္လို႕သူဖန္ဆင္း ထားေသာလူသားမ်ား အားလံုးအတြက္ ကိုယ္စားၿပဳႏိုင္ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ ေယရႈသက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္ မရွိေသာအရာတို႕ကိုဖန္ဆင္းေပးၿခင္းႏွင့္ တန္ခိုးနိမိတ္မ်ားစြာတို႕ကိုၿပဳခဲ့ၿခင္းက ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားၿဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသမ်ားပင္ၿဖစ္ပါသည္။ (ေယာ ၁း၁-၁၄)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s