အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ကာဣန မိန္းမက ဘယ္ကလည္း December 10, 2009

Filed under: ဖန္ဆင္းရွင္ — amayaphay @ 10:39 am
Tags:

ဘုရားက လူဘယ္ႏွစ္ဦး ဖန္ဆင္းခဲ့ပါသလဲ၊ ကာဣိနက ဘယ္ေနရာမွ ဘယ္လို မိန္းမရသြားတာပါလဲ?

လူႏွစ္ဦးတည္းသာ ဖန္ဆင္းခဲ့ပါသည္။ ေယရႈကိုယ္တိုင္ကလည္း အစအဦး၌ လူႏွစ္ဦးတည္းသာ ဖန္ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ဆိုခဲ့ပါသည္။ (မ ၁၉း၄) ရွင္မႆဲခရစ္ဝင္က်မ္း အခန္းၾကီးတစ္ကို ဖတ္ၾကည့္လွ်င္ အာၿဗဟံမွ ဆင္းသက္လာေသာ ေယရႈ၏ ေဆြေတာ္စဥ္ မ်ိဳးေတာ္ဆက္ စာရင္းဟူမူကား၊ အာၿဗဟံသားဣဇက္ ၊ ဣဇက္သား ယာကုပ္ ဟုအစၿပဳထားပါသည္။ အမွန္မွာ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းကို ၿပန္ေလ့လာၾကည့္ပါက အာၿဗဟံသား ဣဇက္ တစ္ဦးတည္းမဟုတ္ပါ၊ ဣဇက္သားလည္း ယာကုပ္တစ္ဦးတည္း မဟုတ္ပါ။ (ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္ ၂၁း၂၅) တြင္ ထိုအမႈအရာ ရွိသမွ်တို႕ကို အသီးအၿခားေရးထားလွ်င္ ေၿမၾကီးမဆန္႕ႏိုင္ေအာင္ က်မ္းစာ မ်ားၿပားလိမ့္မည္ ဟုထင္မွတ္ၿခင္းရွိ၏ဟု ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ဆိုထားပါသည္။

ထို႕နည္း၄င္း အာဒံ၏ သားသံုးဦးသာရွိသည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း (ကမၻာဦးက်မ္း ၅း၄) တြင္ အာဒံသည္ အႏွစ္ရွစ္ရာ အသက္ရွင္၍ သားသမီးမ်ား ကိုၿမင္ေလ၏ဟု ေဖၚၿပထားပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္သားသံုးဦးတည္းမဟုတ္ပါ။ ဘီစီ ၁၅၀ဝ ေရာက္ေသာအခါမွ ေမာေရွအားၿဖင့္ ဘုရားက ေမာင္ႏွမခ်င္းမယူဖို႕ ပညတ္ခဲ့ပါသည္။ မယူရဟု ပညတ္ၿခင္းသည္ ယူၾကၿခင္းေၾကာင့္ၿဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကာဣိနသည္ ၄င္း၏ ညီမေတာ္သူႏွင့္ ယူခဲ့ပါသည္။ အခ်င္းတို႕မ်ားၿပားစြာ ေမြးၾကေလာ့ဟု ဘုရားအမိန္႕ေတာ္ရွိ သည့္အတြက္ လူဦးေရတိုးပြါးဖို႕ စံုဖက္ၾကၿခင္းသာ လွ်င္ၿဖစ္ပါသည္။

အာဒံႏွင့္ ဧဝအၿပင္ အၿခားလူမ်ားကိုလည္း ဘုရားကဖန္ဆင္းထားသည္ဟု ယူဆပါက အာဒံလုပ္ေသာ အၿပစ္ေၾကာင့္ ဘုရား ႏွင့္အဆက္ၿပတ္ခဲ့ၿပီး အာဒံမွ ဆင္းသက္လာေသာလူသားတိုင္း ဘုရားႏွင့္အဆက္ၿပတ္ခဲ့ရသည္ကို အဆက္ရဖို႕ ေယရႈၿပဳေပးခဲ့ေသာ ကယ္တင္ၿခင္းအမႈသည္ ဆက္စပ္မႈမရွိေတာ့ပါ။ သမၼာတရားႏွင့္ လည္း ကိုက္ညီမႈ မရွိေတာ့ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ အာဒံႏွင့္ ဧဝႏွစ္ဦးတည္းမွ လူမ်ားဆင္း၍ သက္လာၿခင္းသာလွ်င္ ၿဖစ္ပါသည္။ (ေရာ ၅း၁၉)

 

One Response to “ကာဣန မိန္းမက ဘယ္ကလည္း”

  1. ကမၻာဦးက်မ္း အခန္းၾကီး ၁ အငယ္ ၂၆ မွ ၂၈ အထိမွာ လူ ကို အာဒံနဲ႕ ဧ၀ မတိုင္ခင္ ဖန္ဆင္းခဲ့တယ္လို႕ ေရးသားေဖၚျပထားပါတယ္
    ဆရာ ယုဒသန္ ဘဲမွားတာလား ဆဌမေန႕ရက္မွာပါ

    သတၱမေန႕ မွာ( ကမၻာဦးက်မ္း အခန္းၾကီး ၂ အငယ္ ၅ မွ ၂၅ ) လူမရွိေသးလို႕ဖန္ဆင္းတယ္ေျပာျပန္ပါတယ္
    ကၽြန္ေတာ္ နားမလည္ႏိုင္လို႕ ရွင္းျပေပးပါလား


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s