အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

အသင္းေတာ္သမိုင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ December 25, 2009

Filed under: ခရစ္ယာန္သာသနာ — amayaphay @ 3:17 am
Tags:

ဘီစီေလးတြင္ ေယရႈဘုရားလူ႕ဇာတိခံယူခဲ့ၿပီး ေအဒီ ၂၆ ခန္႕မွစ၍ သံုးႏွစ္တာ သာသနာၿပဳခဲ့ကာ ေအဒီ သံုးဆယ္ခန္႕၌ ကားတိုင္ထက္တြင္ လူသားအားလံုး၏ အၿပစ္အတြက္ အေသခံခဲ့ပါသည္။ သံုးရက္ေၿမာက္ေသာေန႕တြင္ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ခဲ့ၿပီး တပည့္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ရက္ေပါင္းေလးဆယ္အတူေနထိုင္ခဲ့ကာ သံလြင္ေတာင္မွတဆင့္ မိမိၾကြၿမန္းလာရာေကာင္းကင္ဘံုသို႕ ငါးရာမကေသာ လူမ်ား၏ေရွ႕မွ ၿပန္လည္ တက္ၾကြသြားခဲ့ပါသည္။
ေယရႈဘုရား ေကာင္းကင္ဘံုသို႕ တက္ၾကြသြားၿပီး တပည့္ေတာ္ တရာ့ႏွစ္ဆယ္ တို႕သည္ ေယရႈဘုရား မွာထားေတာ္မူ ခဲ့သည့္အတိုင္း ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕အထက္ခန္းမတြင္ ေလာကသို႕ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား ဆင္းၾကြလာခ်ိန္အထိ ၾကိဳးစားလ်က္ ဆုေတာင္းေစာင့္ေနခဲ့ပါသည္။ ပင္ေတကုေတၱပြဲေန႕တြင္ တပည့္ေတာ္မ်ားသည္ သန္႕ရွင္း ေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို ခံယူခဲ့ၾကၿပီး ဝိညာဥ္ေတာ္ အရွိန္အဟုန္ၿဖင့္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕ မွစတင္ကာ ဧဝံေဂလိ သတင္းစကားကို ေဟာၾကား သက္ေသခံခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုသတင္းစကားအတြက္ တမန္ေတာ္မ်ား အားလံုးနီးပါး အသက္ေပးခဲ့ၾကရပါသည္။
တမန္ေတာ္ ရွင္ေပတရုႏွင့္ ရွင္ေပါလုတို႕သည္ သာသနာၿပဳရင္း မာတုရမ်ား အၿဖစ္ ေအဒီ ၆၅ ခန္႕တြင္ အသတ္ခံရၿပီးခ်ိန္၌ ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ားတို႕သည္ ေၿမထဲပင္လယ္ဝန္းက်င္တေလ်ာက္တြင္၄င္း၊ အီဂ်စ္ၿပည္မွ ေရာမႏွင့္ စပိန္အထိႏွံ႕ ၿပားခဲ့ပါသည္။ ၄င္းအၿပင္ ေရာမအင္ပါယာ၏ အၿပင္ပၿဖစ္ေသာ အေရွ႕ဘက္ႏိုင္ငံ မ်ား၌လည္း အသင္းေတာ္မ်ား ရွိၾကၿပီးၿဖစ္ပါသည္။ အိႏၵိယေတာင္ပိုင္း အသင္းေတာ္ကို တမန္ေတာ္ ေသာမမွ တည္ေထာင္ခဲ့သည္ဟုဆိုပါသည္။ ထိုေအဒီ၆၅ ခုႏွစ္အတြင္း၌ပင္ တကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ဧဝံေဂလိ ႏွံ႕ၿပားေရး လုပ္ငန္းသည္ ေကာင္းစြာစတင္ ခဲ့ၿပီဆိုသည္ကို ေတြ႕ၿမင္ရပါလိမ့္မည္။
ကနဦးအသင္းေတာ္မ်ားသည္ ပထမရာစုတြင္ နီရိုးဘုရင္(ေအဒီ ၆၄)၏ ရက္စက္စြာ ႏွိပ္စက္ၫွင္းပန္း သတ္ၿဖတ္ၿခင္းကို ခံခဲ့ရ ပါသည္။ နီရိုးဘုရင္သည္ ေရာမၿမိဳ႕ၾကီးကို ကိုယ္တိုင္ မီးရိႈ႕ခဲ့ၿပီး သူ႕ကိုၿပန္လည္ေတာ္လွန္ႏိုင္ၿခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္ေသာ အားနည္းသည့္ ခရစ္ယာန္မ်ား၏ လက္ခ်က္ဟုယိုးစြပ္ကာ ခရစ္ယာန္မ်ားကို ဖမ္းဆီး သတ္ၿဖတ္ခဲ့ပါသည္။ နီရိုးဘုရင္သည္ ခရစ္ယာန္မ်ားတို႕ကို အရွင္လတ္လတ္မီးရိႈ႕လ်က္ လူသားမီးရွဴးတိုင္မ်ားၿပဳလုပ္ကာ ဘုရင္၏ဥယ်ာဥ္၌ ပြဲခံခဲ့သည့္ စိတ္မၿငိမ္သက္ သူဟူ၍ ၄င္း၊ စိတ္မႏွံ႕သူဟူ၍ ၄င္း သတ္မွတ္ခံခဲ့ရေသာ မင္းတစ္ပါးလည္းၿဖစ္ပါသည္။
ဒုတိယရာစုတြင္ ေရာမရွင္ဘုရင္၏ရုပ္တုကို ခရစ္ယာန္မ်ားက မကိုးကြယ္သည့္အတြက္ ႏွိပ္စက္ၫွင္းပန္း အေသသတ္ၿခင္း ခံခဲ့ရကာ တတိယရာစုတြင္ ႀကီးထြားလာေသာ ခရစ္ယာန္တို႕အား ႏိုင္ငံေရးအရ တစ္ေန႕ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ လိမ့္မည္ဟူေသာ အၿမင္ၿဖင့္ ႏွိပ္စက္ၫွင္းပန္းသတ္ၿဖတ္ခဲ့ၾကၿပန္ပါသည္။ ကနဦး အသင္းေတာ္၏ ခရစ္ယာန္မ်ားတို႕သည္ ေခါင္းၿဖတ္အသတ္ ခံရၿခင္း၊ မီးႏွင့္ ကင္ၿမႇိဳက္၍အသတ္ခံရၿခင္း၊ သံညႇပ္မ်ားၿဖင့္ အပိုင္းပိုင္းကိုက္ၿဖတ္ၿခင္း၊ လႊႏွင့္ အပိုင္းပိုင္းတိုက္ၿဖတ္ၿခင္း၊ သားရဲတိရစာၦန္တို႕၏ အစာအၿဖစ္ၿဖင့္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုၿဖင့္ ရက္စက္စြာ ကြပ္မ်က္ၿခင္း ခံခဲ့ရပါသည္။ သို႕ေသာ္ ခရစ္ယာန္မ်ား ေလ်ာ့မသြားသည့္ အၿပင္ တိုးလို႕သာလာၿခင္းက ေရာမအစိုးရကိုပင္ တုန္လႈပ္ေစခဲ့ပါသည္။
ေအဒီ ၃၁၂ တြင္ ေရာမ၌ ကြန္စတင္တိုင္း ဘုရင္ၿဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ၄င္းသည္ တိုက္ပြဲမ်ားဆင္ႏြဲရင္း အေရးၾကီးဆံုးေသာ ေနာက္ဆံုးတိုက္ပြဲၾကီးမတိုင္မီတစ္ညတြင္ ထူးဆန္းေသာ အိပ္မက္ရူပါရံုတစ္ခုကို ၿမင္မက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအိပ္မက္၌ လက္ဝါး ကပ္တိုင္ၾကီး တစ္ခုကို႐ႈၿမင္ရၿပီးလွ်င္ ၾကားရေသာအသံကား၊ ဤအထိမ္းအမွတ္အားၿဖင့္ သင္သည္ေအာင္ၿမင္လိမ့္မည္ဟု ၿဖစ္၏။ ထို႕ေၾကာင့္ ၄င္း၏ စစ္အသံုးအေဆာင္မ်ားတို႕၌ ကားတိုင္ တံဆိပ္ခပ္ႏွိပ္ေစလ်က္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ရာ ၄င္း၏ အစိုးရိမ္ဆံုးေသာ ေနာက္ဆံုး တိုက္ပြဲကို ေအာင္ၿမင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ေအဒီ၃၁၃ တြင္ မီလန္အမိန္႕ေတာ္ ရာဇသံကို ကြန္စတင္တိုင္းမွ ထုတ္ၿပန္လိုက္ၿပီး ထိုအမိန္႕ေတာ္မွာ လူမ်ားတို႕အား မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္ ရာဘာသာကို လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ဟူ၍ၿဖစ္ပါသည္။
ကြန္စတင္တိုင္းသည္ ေရာမႏိုင္ငံတြင္ မထမဦးဆံုးေသာ ခရစ္ယာန္ဘုရင္ ၿဖစ္လာသကဲ့သို႕ ေရာမအင္ပါယာတစ္ခုလံုးလည္း ခရစ္ယာန္ အင္ပါယာၿဖစ္လာ ခဲ့ပါသည္။ ကြန္စတင္တိုင္းဘုရင္သည္ ခရစ္ယာန္ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ၿဖစ္သည့္ အီစတမ္ဘူလ္ ဟူ၍ေခၚေသာ ကြန္စတင္တီႏိုပယ္လ္ၿမိဳ႕သစ္ၾကီးကိုလည္း တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ ေရာမစစ္တပ္မ်ားတြင္လည္း ခရစ္ေတာ္ဟု အဓိပၸါယ္ရွိေသာ စာလံုးကို ေဟလသအကၡရာၿဖင့္ အလံမ်ားတြင္ ေရးသားအသံုးၿပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ကြန္စတင္တိုင္းဘုရင္ခရစ္ယာန္ၿဖစ္ၿပီး မၾကာမီပင္ တနဂၤေႏြေန႕ကို ဝတ္ၿပဳရာေန႕ႏွင့္ အမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာအားလပ္ရက္ အၿဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။
ေအဒီ ၅၉၀ တြင္ ရိုမန္ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ကို ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဂရယ္ဂိုရီက တည္ေထာင္အစၿပဳခဲ့ၿပီး ေရာမအင္ပါယာ တန္ခိုးၾကီးခ်ိန္ၿဖစ္၍ အေနာက္ကမၻာကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ကနဦး သံုးရာစုအတြင္း ခရစ္ယာန္မ်ားတို႕ သည္ ေယရႈကို အသက္ေပး ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကသလို ခရစ္ယာန္ဟု အမည္ခံဖို႕ မိမိ၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားအားလံုးကို စြန္႕ခဲ့ၾကရပါသည္။ သို႕ေသာ္သံုးရာစု ေနာက္ပိုင္း ခရစ္ယာန္ဘာသာသည္ လူအမ်ားကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာ၊ အာဏာရွိေသာ ဘာသာႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာတစ္ခု ၿဖစ္လာေသာအခါ သာ၍ ဘာသာေၿပာင္းလာသူမ်ား၊ အာဏာ ရလို၍ ဘာသာေၿပာင္းလာသူမ်ား တို႕ႏွင့္ သမၼာတရားကို သိကြ်မ္းၿခင္းမရွိေသာ အတု အေယာင္ ခရစ္ယာန္မ်ား ၿဖစ္လာၾကပါသည္။ အသင္းေတာ္သည္လည္း ေလာကီဆန္ လာၿပီး မိစၦာဒိ႒ိအယူဝါဒမ်ားႏွင့္ လြဲမွားေသာအယူဝါဒမ်ားစြာ တို႕သည္လည္း အသင္းေတာ္တြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္ လာပါသည္။ ထိုအယူဝါဒမ်ားၿဖင့္ ခရစ္ယာန္ အခ်င္းခ်င္း ၿပႆနာမ်ား ၿဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္။ သံုးပါးတစ္ဆူဘုရားဆိုင္ရာ သြန္သင္မႈ အလြဲမ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္ၿခင္းဆိုင္ရာ လြဲမွားေသာဩဝါဒမ်ား ရွိလာပါသည္။
ထို႕ေနာက္  ေအဒီ ၆၀ဝ ခန္႕တြင္ မြတ္ဆလင္ဘာသာေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းသံုးရာေက်ာ္အတြင္း ဥေရာပ တိုက္တစ္ခုလံုး နီးနီးကို မြတ္ဆလင္တပ္မ်ားက နယ္ခ်ဲ႕သိမ္းပိုက္ခဲ့ရာတြင္ ခရစ္ယာန္ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ပါသြားခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေအဒီ ၁၀ဝ၀ ခန္႕တြင္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းဝင္မ်ား ၿဖစ္ၾကသည့္ ၿပင္သစ္ႏွင့္ဂ်ာမဏီတို႕ဦးေဆာင္ၿပီး မြတ္ဆလင္တပ္မ်ားကို တိုက္ထုတ္ခဲ့ေသာ ခရုစိတ္စစ္ပြဲၾကီး ၿဖစ္ပြါးခဲ့ၿပန္ပါသည္။ ခရစ္ယာန္ႏိုင္ငံမ်ားတို႕ကိုလည္း ၿပန္လည္ သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ခရုစိတ္ေခၚ ဘာသာေရးစစ္ပြဲၾကီးၿပီးသည့္ေနာက္ ေရာမႏွင့္ ဂရိတို႕ အာဏာၿပိဳင္မႈႏွင့္ အၿငင္းပြါးမႈမ်ားၿဖစ္ေပၚခဲ့ၾကသည္။ ဂရိလူမ်ိဳးမ်ားက က်မ္းစာကို ဂရိလိုေရးၿပီး ဂရိဘာသာစကားၿဖင့္ စာသင္ၾကားၿခင္းေၾကာင့္ ၄င္းတို႕သည္ မူရင္း ခရစ္ယာန္မ်ားၿဖစ္ၾကသည္ဟု ဆို၏။ ေရာမတို႕သည္ ဂရိဘာသာစကားၿဖင့္ ပညာသင္ၾကားေနရေသာ္လည္း အာဏာၾကီးစိုးမႈတြင္ ေရာမတို႕ကသာသၿဖင့္ ဂရိတို႕က လက္မခံလိုၾကေပ။ ဂရိတို႕က ဗာတီကန္သည္ ယိုယြင္းပ်က္စီးေနသည္ဟုၿမင္ၿပီး ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးကိုလည္း အယံုအၾကည္မရွိေသာေၾကာင့္ အေရွ႕တိုင္းဂရိမ်ားက အေနာက္တိုင္းေရာမမွ ခြဲထြက္ခဲ့ၾကပါသည္။
ရိုမန္ကက္သလစ္က ၿပင္သစ္၊ ဂ်ာမဏီ၊ အီတလီ၊ စပိန္ စသည့္ႏိုင္ငံတို႕ကို ေရာမလက္ေအာက္ခံၿဖစ္ေအာင္ၾကိဳးစားသည္။ ဂရိတို႕ကလည္း ႐ုရွားတခြင္ကိုခ်ဲ႕ထြင္ ကာ ရုရွား ေအာ္သိုေဒါက္ အသင္းေတာ္မ်ားကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ရုရွားမွတဆင့္ ေဟာ္လန္၊ ယူကေရးနီးယား တို႕ကိုလႊမ္းမိုးႏိုင္ခဲ့သည္။ ယေန႕တိုင္ အေနာက္ဥေရာပ သည္ ရိုမန္ကက္သလစ္၏ လႊမ္းမိုးမႈ ေအာက္တြင္ရွိၿပီး၊ အေရွ႕ဥေရာပမွာ ရုရွား ေအာ္သိုေဒါက္၏ လႊမ္းမိုးမႈေအာက္တြင္ ရွိေနၾကပါသည္။ အထက္ပါ အေၾကာင္းတို႕ ေၾကာင့္ ေရာမႏွင့္ ဂရိတို႕သည္ ခ႐ုစိတ္စစ္ပြဲၿပီးခ်ိန္တြင္ ဂိုဏ္းကြဲခဲ့ၾကရပါသည္။
ထို႕ေနာက္ ေအဒီ ၁၅၁၇ တြင္ မာတင္လူသာ၏ ခရစ္ယာန္ဘာသာၿပဳၿပင္ ေၿပာင္းလဲၿခင္း ၿဖစ္ေပၚလာကာ ပရိုတက္စတင့္ အသင္းေတာ္မ်ားေပၚထြက္လာသည္။ မာတင္လူသာသည္ ဂ်ာမဏီလူမ်ိဳး ကာသိုလိပ္အသင္းေတာ္မွ ဘုန္းၾကီးတစ္ပါးၿဖစ္ပါ သည္။ ေရာမကာသိုလိပ္အသင္းေတာ္၏ ဩဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား မွားယြင္းေနေၾကာင္းကို ေထာက္ၿပၿပီး လူသာရင္ အသင္းေတာ္ကို ေပၚထြက္ေစခဲ့သူ ၿဖစ္ပါသည္။၄င္းေနာက္ ၿပင္သစ္လူမ်ိဳး ကယ္လ္ဗင္ ကလည္း ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေသာ အသင္းေတာ္(Reformed Church) ကိုတည္ေထာင္ခဲ့ ပါသည္။ ဂြ်န္ေနာက္ (John Knox) စေကာ့တလန္ကလည္း ပရက္ဗီေတးရီးယန္းအသင္းေတာ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့ ပါသည္။ အဂၤလန္ ရွင္ဘုရင္ကလည္း အဂၤလီကန္ အသင္းေတာ္ကို စတင္ခဲ့ပါသည္။ ဂြ်န္ဝက္စလီကလည္း မက္သဒစ္အသင္းေတာ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့သကဲ့သို႕ ဂြ်န္စမစ္၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ႏွစ္ၿခင္းအသင္းေတာ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၾက၏။ ဤအသင္းေတာ္ မ်ာ အားလံုးသည္ ေအဒီ ၁၅၁၇ မွေအဒီ ၁၆၀ဝ အတြင္း ေပၚထြက္လာခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ပါ သည္။
ေအဒီ ၁၈၀ဝ ခန္႕တြင္ ဝိညာဥ္ႏိုးထမႈမ်ားရွိလာကာ သာသနာၿပဳၿခင္းမ်ား ထပ္မံ ေပၚေပါက္လာသည္။ ဝီလ်ံကယ္ရီသည္ အိႏၵိယသို႕၄င္း ဆရာၾကီး ယုဒသန္သည္ ၿမန္မာၿပည္သို႕၄င္း သာသနာၿပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႕ေနာက္ သာသနာၿပဳမ်ားစြာ ေပၚထြက္ လာခဲ့ၿပီး အာရွ၊ အာဖရိက၊ ေတာင္အာဖရိက၊ ေတာင္အေမရိကအထိ အသင္းေတာ္မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႕ေပၚထြက္လာခဲ့ပါသည္။
ေအဒီ ၁၉၀ဝ အစၿပဳခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ Kansas ၿပည္နယ္Topeka ၿမိဳ႕တြင္ လူအခ်ိဳ႕စုေဝးကာ ဆုေတာင္းခဲ့ရာမွ အထက္ခန္းမ ၌ တပည့္ေတာ္တို႕ ခံစားရသကဲ့သို႕ ဝိညာဥ္ေတာ္ႏိုးထမႈ ၿဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ထိုႏိုးထမႈၿဖင့္သာသနာၿပဳခဲ့ၾကရာမွစၿပီး ဂိုဏ္းဂဏအသီးသီးသို႕ ဝိညာဥ္ေတာ္ႏိုးထမႈပ်ံ႕ႏွံ႕လာခဲ့သည္။ ေအဒီ ၁၉၃၀ တြင္ ဝိညာဥ္ ေတာ္ႏိုးထမႈရွိေသာ သူမ်ားစုေပါင္းၿပီး Assembly of God (AoG) အသင္းေတာ္ကို ထူေထာင္ခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။
ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး ကြဲၿပားေနေသာ ခရစ္ယာန္တို႕အား ၿပန္လည္စည္းရံုးႏိုင္ ရန္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ဧဝံေဂလိမိႆဟာရဟု ေခၚသည့္ အစည္းအေဝးကို က်င္းပၿပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းေနာက္ ၁၉၅၀ တြင္  World Council of Churches (W.C.C) ကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့ကာ ၄င္းအဖြဲ႕တြင္ လစ္ဘရယ္ဝါဒကို လက္ခံေသာ အသင္းေတာ္ မ်ားပါဝင္လာပါသည္။ လစ္ဘရယ္ဝါဒတြင္ သံုးပါးတစ္ဆူဘုရားဆိုင္ရာ မတူညီေသာ ဩဝါဒမ်ားႏွင့္ ကယ္တင္ၿခင္းဆိုင္ရာ မတူညီေသာ ဩဝါဒမ်ား ရွိၾကပါသည္။ (ေသဆံုး ၿပီးသူမ်ားအတြက္ ေကာင္းမႈၿပဳေပးၿခင္းႏွင့္ ေကာင္းရာဘံုသို႕ေရာက္ဖို႕ ဆုေတာင္းေပးၿခင္း၊ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ၿဖင့္ ကယ္တင္ၿခင္းရဖို႕သြန္သင္ၿခင္း၊ ဘာသာတရားတိုင္းတြင္ ေယရႈ ဘုရား အသြင္တစ္မ်ိဳးစီၿဖင့္ရွိၿပီး ဘာသာတရားတိုင္းတြင္ ကယ္တင္ၿခင္းတရားရွိသည္ဟု ဆိုၿခင္း) ယေန႕ ကမၻာ့လူဦးေရ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႕သည္ ခရစ္ယာန္မ်ားၿဖစ္ၾကၿပီး ခရစ္ယာန္ ၈၀% သည္(W.C.C) အဖြဲ႕ဝင္မ်ားၿဖစ္ၾကကာ က်န္ ၂၀% ေသာ ခရစ္ယာန္မ်ား တို႕သည့္  World Evangelical Fellowship (W.E.F)  ၏အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ၿဖစ္ၾကပါသည္။ (W.E.F) အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ သံုးပါးတစ္ဆူဘုရားႏွင့္ ေယရႈအားၿဖင့္သာလူသားတိုင္း ခမည္းေတာ္ထံသို႕ ေရာက္ႏိုင္သည္ဟူေသာ သမၼာတရားကို လက္ခံယံုၾကည္ေသာ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းဂဏမ်ားအားလံုး ပါဝင္ပါသည္။ အထက္ပါ အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုအား လစ္ဘရယ္ ခရစ္ယာန္ႏွင့္ ဧဝံေဂလိခရစ္ယာန္ ဟူ၍လည္း ေခၚၾကပါသည္။

 

ဂ်ဴးအျမင္ December 10, 2009

Filed under: ဘာသာေလးရပ္ — amayaphay @ 12:09 pm
Tags:

ခရစ္ယာန္မ်ားဟု လူမ်ားအထင္မွားခံရၿပီး တစ္အိမ္တက္ဆင္း ေယရႈသည္ဘုရား မဟုတ္ေၾကာင္း သက္ေသခံေနသည့္ ေယေဟာဝါ ေခၚ ကင္းေမွ်ာ္စင္အဖြဲ႕ အား အိမ္ရိပ္ပင္အနင္းမခံဖို႕ သမၼာက်မ္းစာက ပညတ္ ထားသည့္အတြက္ ( ၂ေယာ) ထိုသူတို႕၏ ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္ တို႕အေပၚအၿမင္ကို မေဖၚၿပေတာ့ပါ။

ဂ်ဴးဘာသာဝင္တို႕၏ ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာအေပၚ အၿမင္

အိုဣသေရလနားေထာင္ေလာ့ ။ ငါတို႕ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ တစ္ဆူတည္းေသာဘုရားၿဖစ္ေတာ္မူ၏။ ေယရႈကို ေလာကနီတိႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေကာင္းေသာဆရာတစ္ပါးဟု ခံယူၾကေသာ္လည္း ေမရွိယအေနၿဖင့္လက္မခံၾကပါ။ အေၾကာင္းမွာ ေယရႈသည္ ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို မယူေဆာင္ႏိုင္ၿခင္း၊ သခင္ေယရႈ ကိုယ္တိုင္က ေမရွိယဟုေၾကၿငာ ေသာ္လည္း ဂ်ဴးအေတြးေခၚ၌ ေမရွိယ ဟူသည္ ဘုရားသခင္ေစလႊတ္ၿခင္းခံရသူၿဖစ္ၿပီး တစ္ဦးခ်င္းကို အၿပစ္မွ ကယ္တင္သူမဟုတ္ဘဲ၊ လူမ်ိဳးစု တစ္ခုလံုးကို ဖိႏွိပ္မႈမွ ကယ္တင္သူသာ ၿဖစ္သည္။ ေယရႈၾကြလာစဥ္ဂ်ဴးတို႕က သူတို႕ကို ေရာမတို႕၏ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခံဘဝမွ ကယ္တင္မည့္အရွင္ႏွင့္သူရဲေကာင္းဟု ထင္ခဲ့ ေသာ္လည္း ထိုသို႕မဟုတ္ေၾကာင္းသိၿမင္ လာေသာအခါ ဂ်ဴးတို႕ကဘဲ ေယရႈကို ကားစင္ တင္သတ္ေစလ်က္ ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္ ဗာနဗကို လႊတ္ေပးဖို႕ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္သည္။ အၿပစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လူသည္ ေမြးလာစဥ္အၿပစ္မပါခဲ့သလို ေကာင္းၿမတ္သူ အၿဖစ္လည္းေမြးလာၿခင္းမဟုတ္ပါ၊ လြတ္လပ္စြာေမြးလာၿပီး၊ ေကာင္းမေကာင္း ကိုေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသည္။ မိမိလုပ္သမွ် အတိုင္း မိမိ ေၿဖရွင္းရမည္။ ကယ္တင္ၿခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သူမဆို တစ္ဆူတည္းေသာ ထာဝရဘုရားအား ဆက္ကပ္ အပ္ႏွံၿခင္း ႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ က်င့္ၾကံၿခင္းရွိပါက ကယ္တင္ၿခင္းရႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကပါသည္။ ဂ်ဴးဘာသာဝင္မ်ားက ေနာင္ဘဝကိုေမွ်ာ္လင့္ ေသာ္လည္း ယခုဘဝ၌ ေကာင္းစြာ အသက္ရွင္ၿခင္းသည္ (ဘာသာတရားႏွင့္ဆိုင္ေသာ က်င့္ဝတ္မ်ား) ေနာင္ဘဝအတြက္ ၿပင္ဆင္မႈမဟုတ္ရပါဟု ယံုၾကည္ၾကပါသည္။

 

မိမိ၏ဖခင္ကေတာ့တစ္ဦးတည္းပါ။

Filed under: သက္ေသခံခ်က္မ်ား — amayaphay @ 12:09 pm
Tags:

ေယာက်ာ္းမ်ားစြာရွိေပမည့္စစ္မွန္ေသာမိမိ၏ဖခင္ကေတာ့တစ္ဦးတည္းပါ။

ယခုေလာေလာလတ္လတ္အၿဖစ္အပ်က္ေလးတစ္ခုကို သက္ေသခံလို ပါသည္။ အိမ္သို႕မၾကာမၾကာ လာေရာက္ လည္ပတ္ တတ္ေသာ သားသမီးငယ္ေလးဦး ရွိသည့္မုဆိုးမတစ္ဦးရွိပါသည္။ တစ္ေန႕သူႏွင့္ စကားလက္ဆံု ေၿပာၿဖစ္ၾကစဥ္ သူ႕အမ်ိဳး သားနာမက်န္းၿဖစ္လာေသာအခါ တန္ခိုးၾကီး ဘုရားစံုသို႕ လွည့္လည္သြားေရာက္ဖူး လိုေသာ္လည္း နာမက်န္းၿဖစ္သည္ကတစ္ေၾကာင္း ေငြေၾကး အခက္အခဲရွိသည္က တစ္ေၾကာင္းတို႕ေၾကာင့္ သူ႕ဧည့္ခန္းမတြင္ တန္ခိုးၾကီးသည္ဟူေသာ ဘုရားအစံု၏ ရုပ္ပံု ႏွင့္ ရုပ္တုမ်ားတို႕ကိုဝယ္ယူ ခ်ိတ္ဆြဲထားၿပီး ကိုးကြယ္ထားပါသည္။ သူ႔အမ်ိဳးသားဆံုးသြားေပမည့္ ထိုဘုရားအစံုကို ယေန႕တိုင္ ထားရွိကိုးကြယ္ ေနေၾကာင္း ေၿပာၿပပါသည္။

ထိုအခါ ကြ်န္ေတာ္က သူ႕အား “အမၾကီး ေလာကမွ ေယာက်ာ္းမ်ား စြာရွိေပမည့္ မိမိရဲ့ ဖခင္စစ္ကေတာ့ တစ္ဦးတည္းရွိမည္ ဆိုတာ လက္ခံလား” လို႕ဆိုေတာ့ သူကၿပာၿပာသလဲ ေထာက္ခံပါသည္။ “ထိုဖခင္က ငါသည္ ေယာက်ာ္းၿဖစ္သည့္အတြက္ ေယာက်ာ္းေတြ ၿမင္တိုင္း အေဖလို႕ ေခၚလို႕ ရတယ္ လို႕ေၿပာပါမည္လား” ဟုေမးလွ်င္ မေၿပာေၾကာင္းကို သူကဝန္ခံပါသည္။ “တကယ္လို႕ အသိပညာ မၾကြယ္ေသးသည့္ သူ႕သား ငယ္တစ္ဦးက ေယာက်ာ္းတိုင္းကို အေဖဟု လိုက္ေခၚပါက ထိုအေဖက ဘယ္လိုေၿပာမလဲ” ဟု သူ႕အားေမး ေသာအခါ “ငါကလြဲရင္ ဘယ္သူ႕ကိုမွ အေဖလို႕မေခၚရဘူးလို႕ေၿပာမွာေပါ့ ” ဟု သူကဆိုပါသည္။

ဒီလိုပဲ ေလာကမွာ “ဘုရားအမ်ားရွိေပမည့္ စစ္မွန္ေသာဘုရားကတစ္ဆူ                                       တည္းရွိပါသည္။ ထိုစစ္မွန္သည့္တစ္ဆူတည္း ေသာဘုရားက ဘုရားဟုထင္တိုင္း လိုက္ၿပီးကိုးကြယ္ေနလွ်င္ ၾကိဳက္မည္လား” ဟုေမးေသာအခါ၊ “အေဖေတာင္မၾကိဳက္တာ ဘုရား ဆိုပိုၿပီး မၾကိဳက္ဘူးေပါ့” ဟု ထိုအစ္မၾကီးက ဝန္ခံပါသည္။ “ဒါဆိုဘုရားစစ္က ဘယ္လိုပညတ္မလဲ” ဟု သူ႕ကိုသာ အေၿဖေပးခိုင္း ေသာအခါ “ငါကလြဲရင္ဘယ္သူ႕ကိုမွ ဘုရားလို႕ မေခၚရဘူး၊ မကိုးကြယ္ရဘူးလို႕ပညတ္မွာေပါ့” ဟု သူကိုယ္တိုင္ပဲ အေၿဖေပးပါသည္။

ထိုအခါ ကြ်န္ေတာ္က “ငါမွတစ္ပါးအၿခားေသာဘုရားကို မကိုးကြယ္ရ ၊ ရုပ္တုဆင္းတုကို ကိုယ့္အဖို႕မလုပ္ရ ဦးမခ် ဝတ္မၿပဳ ရဟု ပညတ္ေသာဘုရားတစ္ဆူ တည္းရွိပါသည္။ ထိုကဲ့သို႕ ပညတ္ေသာဘုရားဟာ ဘုရားစစ္ပဲ၊ ထိုဘုရားကို ရွာပါဟု” ကြ်န္ေတာ္ ကသူ႕အား ေၿပာၿပၿပီး သူ႕လုပ္ငန္းႏွင့္ သားသမီးမ်ားတို႕အတြက္ ဆုေတာင္းေပး လိုက္ပါသည္။ (more…)

 

စာေရးသူဆုေတာင္းစကား

Filed under: ဆုေတာင္းစကား — amayaphay @ 12:05 pm
Tags:

ေကာင္းေသာအမႈအတြက္ မနက္ဖန္သို႕မေရႊ႕ပါႏွင့္။

နယ္လွည့္ေဆးကုသၿခင္းႏွင့္ သာသနာလုပ္ငန္းတြင္ သံုးႏွစ္တာလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ အလုပ္ေၿပာင္း လုပ္ခဲ့ပါသည္။ လုပ္ငန္းတာဝန္ၿဖင့္ အလြန္သာယာလွပေသာ ကမ္းေၿခၿမိဳ႕ေလးသို႕ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ ညေနရံုးဆင္းခ်ိန္တြင္ တင္းနစ္ ပံုမွန္ ကစားၿဖစ္ပါသည္။ ကစားေဖၚထဲမွ ဦးေရႊႏွင့္ အေတာ္ေလး စတင္ရင္းႏွီး လာၿပီး ကစားနားခ်ိန္ၿပီး နားခ်ိန္တိုင္း အတူစကားေၿပာၿဖစ္ၾကပါသည္။ သူ႕အိမ္သို႕ အလည္အပတ္ေခၚဖိတ္သည့္အတြက္ ကြ်န္ေတာ္လည္း သူ႕အားကြ်န္ေတာ့အိမ္ ဘက္သို႕ လာေရာက္လည္ပတ္ဖို႕ ေခၚဖိတ္ၿဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုေန႕ညေန သူႏွင့္အတူထိုင္ စကားေၿပာၿဖစ္ၾကၿပီး မနက္မွကြ်န္ေတာ့အိမ္မွာေတြ႕ၾကမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း ႏႈတ္ဆက္လ်က္ တင္းနစ္ကြင္းမွ ၿပန္လာခဲ့ပါသည္။ သူ႕အား ေယရႈအေၾကာင္း ေၿပာရန္ စိတ္အားထက္ သန္ေသာ္လည္း အားကစားကြင္းတြင္ ၿဖစ္သည့္ အတြက္ ေၿပာရန္အခြင့္မရခဲ့ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ မနက္ဖက္လာလည္လွ်င္ သူ႕အားနံနက္စာၿဖင့္ ဧည့္ခံလ်က္ အခြင့္သာလွ်င္ ေယရႈအေၾကာင္း ေၿပာၿပမည္၊ အခြင့္မရပါက လက္ကမ္းေဝစာေလးအားၿဖင့္ ေယရႈ အေၾကာင္း ေၿပာမည္ဟု ၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္လ်က္ ေစာင့္ေနခဲ့ပါသည္။ (more…)

 

ဘုရားတကယ္ရွိပါသည္။

Filed under: သက္ေသခံခ်က္မ်ား — amayaphay @ 12:03 pm
Tags:

ဘုရားတကယ္ရွိပါသည္။

ၿမိဳ႕ႏွင့္ မလွမ္းမကမ္း ရြာသံုးရြာတြင္ ဧဝံေဂလိေၿပာရန္ အသင္းေတာ္မွ တာဝန္ ေပးခဲ့ပါသည္။ သံုးရြာေၿမာက္ေရာက္လွ်င္ ေမွာင္ခ်ိန္က်ေနၿပီၿဖစ္ပါသည္။ ထိုသံုးရြာ ေၿမာက္သို႕ေရာက္စဥ္ ေသခါနီးလူမမာတစ္ဦးႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရပါသည္။ ေရာဂါေဝဒနာကို အၿပင္း ခံစားေနၿပီး ေအာ္ဟစ္ညည္းတြားေနပါသည္။ ေဆးဆရာက ရွိၿပီး ေဆးကမရွိ သည့္အတြက္ ကြ်န္ေတာ္လည္း သနားၿပီး လိုအပ္ေသာ ေဆးမ်ားကိုေမးၿပီး ၿမိဳ႕ဖက္သို႕ၿပန္ လာပါသည္။ ပိုက္ဆံမရွိသည့္အတြက္ ရင္းႏွီးရာအိမ္တစ္အိမ္တြင္ဝင္ေခ်းရာ သူ႕တြင္လည္းမရွိသည့္အတြက္ ေဘးအိမ္မွ ထပ္ေခ်းေပးလိုက္ပါသည္။ မနက္ဖန္ ေန႕လည္ဖက္ၿပန္လာေပးမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း ဂတိေပးခဲ့ပါသည္။ ေဆးဝယ္၍ ရြာသို႕ တစ္ခါၿပန္သြားၿပီး လူနာအတြက္ေဆးမ်ားကိုေပးကာ ဆုေတာင္းဆက္ကပ္ၿပီး ၿပန္လာခဲ့ ပါသည္။

ေနာက္တစ္ေန႕နံနက္ ေန႕တစ္ပိုင္းအစာေရွာင္ဆုေတာင္းရာအခ်ိန္တြင္ လူနာ လည္းဆံုးသြားၿပီၿဖစ္ေၾကာင္း ၾကားသိရ ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္မေန႕ညက ထိုလူနာ အတြက္အလြန္ပင္ပန္း ‘ဒုကၡေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ဘုရား၏အမႈေတာ္ကို ကိုယ္က်ိဳးစြန္႕ လ်က္ ထမ္းေဆာင္ေနၿပီး ေငြေၾကးကလည္း မရွိပါ။ ထိုအစာေရွာင္ဆုေတာင္းရာအခ်ိန္ တြင္ ဘုရားကို စမ္းသပ္ရန္ ဝိညာဥ္ေတာ္မွ ႏိႈးေဆာ္ၿခင္းခံရသည့္အတြက္ လိုအပ္ေငြအား အစာေရွာင္ဆုေတာင္းၿပီးခ်ိန္တြင္ ရရန္ႏွင့္ ထိုေငြကိုလည္း အတိအက်ရလိုေၾကာင္း ဆုေတာင္းခဲ့ပါသည္။ ၂၀ဝ၀ ခုႏွစ္အခ်ိန္အခါ ၿဖစ္သည့္အတြက္ အလႈေငြရလွ်င္ တစ္ရာႏွင့္ ႏွစ္ရာတန္တို႕သာ  ရတတ္ေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ္ေခ်းလာေသာ ေငြကို ၿပန္ေပးရန္အတြက္ ခုႏွစ္ရာက်ပ္တိတိကို အတိအက်ေတာင္းခံခဲ့ပါသည္။

အစာေရွာင္ဆုေတာင္းအၿပီး အေဝးသို႕စက္ဘီးနင္းၿပန္ရသူမ်ားသက္သာရန္ ဆန္ၿပဳတ္တစ္ခြက္စီ အသင္းေတာ္မွ တိုက္ေကြ်းပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း ဆန္ၿပဳတ္ စားပါသည္။ အလွဴေငြက ေရာက္မလာေသးပါ။ ဆန္ၿပဳတ္ကုန္ရန္ေနာက္ဆံုး တစ္ဇြန္းကိုစားေနစဥ္ အေဒၚၾကီးတစ္ဦးကေရာက္လာၿပီး ကြ်န္ေတာ့အား အလွဴေငြ ေပးခ်င္စိတ္ ေပါက္လာသည့္အတြက္ဟုဆိုၿပီး သူစုထားသည့္ ဆယ္ဖို႕တစ္ဖို႕ကို လာေပးပါသည္။ စာအိတ္က နည္းနည္းထူေနသည့္အတြက္ ခုႏွစ္ရာမကဟုထင္ၿပီး စိတ္လႈပ္ရွားကာ ေနာက္ေဖးသို႕သြားၿပီး ထိုေငြကို ေရတြက္ၾကည့္ပါသည္။ ငါးဆယ္တန္ မ်ားၿဖစ္သည့္အတြက္ တစ္ရြက္ၿခင္း ေရတြက္ၾကည့္ရာ ခုႏွစ္ရာအတိတြင္ ရပ္သြား ပါသည္။ ထပ္မံ ေရတြက္ၾကည့္ေသာအခါတြင္လည္း မပိုမလိုအတိအက် ခုႏွစ္ရာ ၿဖစ္ေနပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ အံ့ဩ ထိတ္လန္႕စြာၿဖင့္ ဘုရားက ‘ဒီအနားမွာပင္အမွန္ တကယ္ရွိေနပါလားဆိုၿပီး ဘုရားကို ယခင္ထက္ ပိုမိုေၾကာက္ရြံ႕ ကိုးကြယ္ခဲ့ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္သည္ ဧဝံေဂလိအမႈေတာ္ စတင္ထမ္းေဆာင္စဥ္ အမွန္တကယ္ ခ်ိဳ႕တဲ့ခဲ့သည္မွန္ေသာ္လည္း သံုးလသာ ၾကာပါသည္။ က်မ္းစာက ဘုရား၏ အမႈေတာ္ ကိုေဆာင္ေသာ သူသည္ အခကိုခံထိုက္သည္ ဆိုသည့္ အတိုင္း ေနာက္ပိုင္း အလွဴေငြ မ်ားကို ၿငင္းပယ္ေလာက္ရသည္အထိ လက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။ ထို အလွဴေငြမ်ား တို႕သည္လည္း ကြ်န္ေတာ္အမႈေတာ္ ေဆာင္ရာေဒသမွမဟုတ္ဘဲ မထင္မွတ္ေသာအရပ္ ေဒသတို႕မွ ေရာက္လာၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ အမႈေတာ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္က်ရာ ရြာသားမ်ားမွာ အမွန္တကယ္ခက္ခဲ ဆင္းရဲၾကပါသည္။

ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အံ့ဩဖြယ္ရာေနာက္တစ္ခ်က္ကို သက္ေသခံလိုပါ သည္။ အလုပ္ရွာေဖြရာတြင္  ဘုရားအလိုေတာ္ႏွင့္ ညီေသာအလုပ္ကို သာလုပ္ဖို႕၊ ရသမွ်ႏွင့္ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္ဖို႕ႏွင့္ ရသမွ်ကို ဘုရားအတြက္ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံဖို႕ ဆက္ကပ္ ထားသည့္အတိုင္း၊ ထိုခသႏွစ္ေထာင္ အထူးတစ္ႏွစ္တာ ဆက္ကပ္အၿပီး နယ္လွည့္ ေဆးကုသသာသနာတြင္ ဆက္ကပ္ ခဲ့ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕အဖြဲ႕ ၿမိဳ႕ငယ္ေလး တစ္ၿမိဳ႕သို႕ေရာက္ၿပီး ေနာက္ဆံုးေဆးကုသရက္၏ညတြင္ သူခိုးအခိုးခံရ ပါသည္။ အားလံုးေမာပန္းအိပ္ေမာက် ေနသည့္အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႕အဖြဲ႕ဝင္အားလံုး  သူခိုးအခိုး ခံရပါသည္။ ပိုက္ဆံတစ္ၿပား မက်န္ ယူသြားၿပီး အိတ္ထဲ ႏွစ္ရာသာရွိသူ၏ ပိုက္ဆံပင္ ခ်မ္းသာမေပးပါ။ သူခိုးက အိတ္မ်ား အားလံုးကို အိမ္ေအာက္သို႕ သယ္သြားၿပီး တန္ဖိုးရွိ ပစၥည္းမ်ား အားလံုးကို ရွာေဖြယူသြားခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့ပိုက္ဆံ အိတ္ဇစ္မ်ားပြင့္ေနၿပီး ဖြထားသည့္အတြက္ ပါသြားၿပီဟုထင္ၿပီး စစ္ၾကည့္လိုက္ရာ ေဘာက္ခ်ာစာရြက္မ်ားၾကားမွ ကြ်န္ေတာ့ပိုက္ဆံ တစ္ေသာင္းေက်ာ္သည္ တစ္ၿပားမွ ပါမသြားဘဲရွိေနသည္မွာ အံ့ဩဖြယ္ရာပင္ ၿဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့္ အိပ္ယာေဘးတြင္ ထားသည့္ ငယ္စဥ္ကတည္းက အၿမတ္တႏိုးပတ္သည့္ စီကို နာရီကိုလည္း ေအာက္ထပ္ တြင္ ခ်န္ထားခဲ့ကာ ကြ်န္ေတာ့ထံမွ ဘာမွ်ပါမသြားခဲ့ပါ။

ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာသည္ စည္းစိမ္ကိုၿဖစ္ေစတတ္၏။ ထို စည္းစိမ္ႏွင့္လည္း ဝမ္းနည္းၿခင္း အေၾကာင္းကို ေရာေႏွာေတာ္မမူ။ (သု ၁၀း၂၂)

 

ဘုရားမတတ္ႏိုင္ေသာအမႈမရွိ။

ဘုရားမတတ္ႏိုင္ေသာအမႈမရွိ။

ကြ်န္ေတာ္ဧဝံေဂလိအမႈေတာ္ကို ထမ္းေဆာင္ရင္း လူနာမ်ားစြာကို အားေပး ႏွစ္သိမ့္ၿခင္းႏွင့္ ဆုေတာင္း ေပးၿခင္းမ်ား မ်ားစြာၿပဳခဲ့ရဖူးပါသည္။ အခ်ိဳ႕တို႕သည္လည္း အံ့ဩဖြယ္ရာပင္ ၿပန္ေကာင္းလာၾကသည္မ်ားတို႕ကိုလည္း ၿမင္ေတြ႕ရပါသည္။ ေပ်ာက္ ကင္းသူမ်ားတို႕တြင္ ဖ်ားနာသူ၊ ရူးသြပ္ေသာသူ၊ ဖ်ားနာၿပီး နားမၾကားမ်က္စိ မၿမင္ေတာ့ရာမွ ၿပန္ေကာင္းလာသူ၊ နတ္ဆိုးေၾကာင့္နာမက်န္းၿဖစ္ရာမွ နတ္ဆိုးႏွင္ ထုတ္ေပးၿပီးၿပန္ေကာင္း လာသူမ်ား မ်ားစြာၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရဖူးပါသည္။

သူတို႕တေတြကို ေယရႈနာမ၌ အားေပးႏွစ္သိမ့္ေပ်ာက္ကင္းေစခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ေန႕တြင္ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ေဝဒနာခံစားရၿပီး ၿပန္မေကာင္း ႏိုင္ေတာ့ဘူးဟူေသာ ဆရာဝန္ၾကီး၏ မွတ္ခ်က္ခ်ၿခင္းကိုခံခဲ့ရစဥ္ နာရီဝက္ခန္႕ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ခဲ့ကာ ေက်းဇူးေတာ္လည္း မခ်ီးမြမ္း ႏိုင္ခဲ့ပါ။

တစ္ေန႕ (ႊ်သမိူ ဗွီႈ ီေပ) အတြက္ ၿပခန္းတြင္ ဓ“ါတ္ပံုမ်ားခ်ိတ္ဆြဲၾကေသာ အခါလိုအပ္ေသာ စာလံုးအညႊန္းမ်ားရိုက္ရန္ ရံုးသို႕ ကြ်န္ေတာ္ၿပန္လာခဲ့ပါသည္။ စာမ်ား ကိုရိုက္ၿပီး အေလာတၾကီးၿပခန္းသို႕ၿပန္လာစဥ္ ေရွ႕မွ ဆိုင္ကယ္တစ္စင္းက ရုတ္တရက္ ၿဖတ္ေကြ႕ လိုက္ေသာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ့ဆိုင္ကယ္ကို ခ်က္ၿခင္းရပ္ဖို႕ ၾကိဳးစားရင္း တိမ္းေမွာက္သြားပါသည္။ ထိုစဥ္ေရွ႕ႏွင့္ေနာက္သာေကြးလို႕ရေသာ ကြ်န္ေတာ့ ညာဖက္ ဒူးမွာ ဘယ္ညာေကြးလို႕ ရေနပါသည္။ လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ေဆးရံုသို႕ေရာက္ခဲ့ ပါသည္။ (more…)

 

ခရစ္ေတာ္စိတ္သေဘာ

ေယရႈခရစ္၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာကို သင္တို႕၌လည္း ရွိေစၾကေလာ့။

ကြ်န္ေတာ္တို႕ ေနအိမ္လမ္းထိပ္တြင္လူတိုင္း၏ ခ်စ္ခင္ေလးစားၿခင္းကိုခံရေသာ အေဒၚၾကီးတစ္ဦး ရွိပါသည္။ သူသည္ ကြမ္းယာႏွင့္ မုန္႕စံုဆိုင္ေလးလည္းဖြင့္ထား ပါသည္။ ယံုၾကည္သူမဟုတ္ေပမည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိလွ်င္ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားကို ေခၚၿပီး ဆုေတာင္းေစတတ္ပါသည္။ သူ႕တြင္ သားတစ္ဦးရွိၿပီး ေထာင္က်ေနေၾကာင္း လည္းသိရပါသည္။ အေဒၚၾကီးသည္လည္း မၾကာမၾကာေထာင္ဝင္စာသြားေတြ႕ ေလ့ရွိပါသည္။

တစ္ေန႕ သူ႕သားေထာင္မွလြတ္လာပါသည္။ ေထာင္မွလြတ္လာေသာ္လည္း ဆက္လက္ဆိုးသြမ္း ေနဆဲၿဖစ္ပါသည္။ အထူးသၿဖင့္ သူ႕အေမထံမွ အရက္ဖိုးေတာင္း မရပါက ေအာ္ဟစ္ဆဲဆို ရန္ေတြ႕တတ္ေလ့ရွိၿပီး ေန႕စဥ္နီးနီး ထိုအသံကို ၾကားေန ရပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ထိုဆိုင္ေရွ႕မွၿဖတ္သြားတိုင္း စိတ္ထဲတြင္ တာဝန္တစ္ခုကို လႊဲေရွာင္ ေနသလို ခံစားေနရပါသည္။

ေယရႈက ငါသည္ေၿဖာင့္မတ္ေသာသူတို႕ကို ေနာင္တသို႕ေခၚၿခင္း ငွါလာသည္ မဟုတ္၊ အၿပစ္ရွိေသာသူတို႕ကို ကယ္တင္ဖို႕ရန္ ၾကြလာသတည္း။ (မ ၉း၁၃) ေယရႈခရစ္ ၌ရွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာကို သင္တို႕၌လည္းရွိေစၾကေလာ့၊ ဆိုသည့္ ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႕ေတာ္ကို ၿငင္းဆန္ေနသကဲ့သို႕ ခံစားရကာ ၿငိမ္သက္ဝမ္းေၿမာက္ၿခင္းမရွိခဲ့ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ အေဒၚၾကီး၏ သားကို သြားေရာက္စကားေၿပာရန္ အတြက္ ၾကိဳတင္ ဆုေတာင္း ဆက္ကပ္ခဲ့ၿပီး ထိုဆိုင္ဖက္သို႕ သြားခဲ့ပါသည္။

မနက္ေစာေစာၿဖစ္သည့္အတြက္ အေဒၚၾကီး၏သားမွာ အရက္မေသာက္ရ ေသးပါ၊ ထို႕ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္က သူ႕အား ကြ်န္ေတာ္ ေနာက္ထပ္ သံုးရက္ေလာက္ ေနရင္ တစ္ႏွစ္တာ ဧဝံေဂလိလုပ္ဖို႕ဆက္ကပ္ထားသည့္ အသင္းေတာ္သို႕ ၿပန္သြားမွာ ၿဖစ္သည့္ အတြက္ လိုက္လည္ပါလားဟု ေခၚဖိတ္ၾကည့္ပါသည္။ သူကလည္း လိုက္လိုေၾကာင္းၿပန္ေၿပာေသာအခါ၊ ‘ဒါဆို အရက္ၿဖတ္မွၿဖစ္မယ္၊ ဒီေန႕ပဲ ၿဖတ္လိုက္ပါ လားဟုဆိုစဥ္ ၊ သူကိုယ္တိုင္က ‘ဒီလို ခ်က္ၿခင္းၿဖတ္လို႕ရမွာ မဟုတ္ဘူး၊ ‘ဒုကၡေရာက္ လိမ့္မည္ဟု ၿပန္ေၿပာပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ကလည္း မစိုးရိမ္ ပါနဲ႕ကြ်န္ေတာ့အိမ္မွာ လိုက္ေနပါဟုဆိုၿပီး သူ႕ကိုတခါတည္း ေခၚခဲ့ပါသည္။

အိမ္သို႕ေရာက္သည္ႏွင့္ သူ႕အတြက္ဆုေတာင္းဆက္ကပ္ၿပီး အရက္ထြက္ ေသာက္လိုစိတ္မရွိေစရန္ သူ႕အနားမွ မခြါ ေနေပးခဲ့ပါသည္။ မၾကာပါ ေၿခလက္မ်ား တုန္လာၿပီး စားေသာက္သမွ် ၿပန္အန္ပါေတာ့သည္၊ သူ႕အန္ဖတ္မ်ား က်ံဳးေပးရသလို ေနာက္တစ္ေန႕တြင္ ခြက္ ဇြန္းမ်ားပင္ မကိုင္ႏိုင္သည့္အတြက္ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ သူ႕ကိုခြံ႕ေကြ်းခဲ့ရပါသည္။ သံုးရက္ခန္႕ ၾကာေသာအခါ အစာ အဖတ္မ်ားစားႏိုင္လာ သည့္အတြက္ သူႏွင့္ အတူခရီးထြက္ခဲ့ပါသည္။

အသင္းေတာ္သို႕ေရာက္ေသာအခါ သူအား ကြ်န္ေတာ္သြားေလရာသို႕ လိုက္ၿပီးေလ့လာေစခဲ့ပါသည္။ ေဒသခံမ်ားႏွင့္လည္း မိတ္ဆက္ေပးပါသည္။ သံုးပတ္ ခန္႕ရွိေသာအခါအသင္းေတာ္တြင္ က်မ္းစာသင္တန္းရွိသည့္အတြက္ သူ႕ကိုပါ တက္ခိုင္းပါသည္။ ထိုစဥ္ ဆရာကစစ္မွန္ေသာ ေနာင္တအေၾကာင္း သင္ေပးၿပီး ဘုရားက ထိုကဲ့သို႕ေနာင္တရေသာသူကို ခြင့္လႊတ္ကယ္တင္ႏိုင္ေၾကာင္း ႏွင့္ ကားတိုင္ထက္မွ လူဆိုးၾကီးအား ေယရႈဘုရား ကယ္တင္ခဲ့ပံုကို ဥပမာေပး၍သင္ၾကားခဲ့ပါသည္။

ထိုသခၤန္းစာအၿပီး သူႏွစ္ၿခင္းမဂၤလာခံယူမည့္အေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ့ကို ေၿပာလာပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူသည္ တစ္ခ်ိန္က အလြန္အမင္း ဆိုးသြမ္းခဲ့သည့္အတြက္ ငရဲက်မည့္အတူတူ မထူးဇာတ္ခင္းလ်က္ ဆက္လက္မိုက္မဲ ေနခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခု သူ႕ကို ခြင့္လႊတ္ကယ္တင္ႏိုင္မည့္အရွင္အေၾကာင္းကို သိရသည့္အတြက္ ထိုအရွင္ကို ကိုးကြယ္လိုေၾကာင္းေၿပာလာပါသည္။ ထို႕ေနာက္ သူသည္ ႏွစ္ၿခင္းမဂၤလာခံယူၿဖစ္ၿပီး သာသနာၿပဳလုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ ေမာ္ေတာ္ယဥ္ေမာင္း သူအၿဖစ္ သြားေရာက္ ဆက္ကပ္ခဲ့ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ့ကို ဘုရားကခြန္အားမေပးလွ်င္ ေန႕စဥ္လမ္းေဘးတြင္မူးလဲနံေစာ္ ေနေသာသူအား အိမ္သို႕ေခၚ၍ ၿပဳစုေစာင့္ ေရွာက္ရန္ မၿဖစ္ႏိုင္ပါ၊ ဘုရား၏ ခြင့္လႊတ္ၿခင္း တရားအေၾကာင္းကို ထိုသူမသိရွိခဲ့လွ်င္၊ သို႕မဟုတ္ ေလာကတြင္ ဘုရား၏ခြင့္လႊတ္ ၿခင္းတရားအေၾကာင္းမရွိခဲ့လွ်င္ ထိုသူ၏ မထူးဇာတ္ခင္းၿပီးဆိုးသြမ္းေနမႈသည္ သူႏွင့္ အတူ လူေပါင္းမည္မွ်ကို ဒုကၡေရာက္ေစႏိုင္မည္ မသိႏိုင္ပါ။ ဘုရားရွင္၏ ခြင့္လႊတ္ၿခင္း တရားႏွင့္ ေယရႈခရစ္၌အသစ္ေသာ အသက္တာသစ္ကို လူတိုင္းရရွိခံစားႏိုင္ၾကပါ ေစေသာ။

 

မိမိ၏ဖခင္ကေတာ့တစ္ဦးတည္းပါ။

Filed under: သက္ေသခံခ်က္မ်ား — amayaphay @ 12:00 pm
Tags:

ေယာက်ာ္းမ်ားစြာရွိေပမည့္စစ္မွန္ေသာမိမိ၏ဖခင္ကေတာ့တစ္ဦးတည္းပါ။

ယခုေလာေလာလတ္လတ္အၿဖစ္အပ်က္ေလးတစ္ခုကို သက္ေသခံလို ပါသည္။ အိမ္သို႕မၾကာမၾကာ လာေရာက္ လည္ပတ္ တတ္ေသာ သားသမီးငယ္ေလးဦး ရွိသည့္မုဆိုးမတစ္ဦးရွိပါသည္။ တစ္ေန႕သူႏွင့္ စကားလက္ဆံု ေၿပာၿဖစ္ၾကစဥ္ သူ႕အမ်ိဳး သားနာမက်န္းၿဖစ္လာေသာအခါ တန္ခိုးၾကီး ဘုရားစံုသို႕ လွည့္လည္သြားေရာက္ဖူး လိုေသာ္လည္း နာမက်န္းၿဖစ္သည္ကတစ္ေၾကာင္း ေငြေၾကး အခက္အခဲရွိသည္က တစ္ေၾကာင္းတို႕ေၾကာင့္ သူ႕ဧည့္ခန္းမတြင္ တန္ခိုးၾကီးသည္ဟူေသာ ဘုရားအစံု၏ ရုပ္ပံု ႏွင့္ ရုပ္တုမ်ားတို႕ကိုဝယ္ယူ ခ်ိတ္ဆြဲထားၿပီး ကိုးကြယ္ထားပါသည္။ သူ႔အမ်ိဳးသားဆံုးသြားေပမည့္ ထိုဘုရားအစံုကို ယေန႕တိုင္ ထားရွိကိုးကြယ္ ေနေၾကာင္း ေၿပာၿပပါသည္။

ထိုအခါ ကြ်န္ေတာ္က သူ႕အား “အမၾကီး ေလာကမွ ေယာက်ာ္းမ်ား စြာရွိေပမည့္ မိမိရဲ့ ဖခင္စစ္ကေတာ့ တစ္ဦးတည္းရွိမည္ ဆိုတာ လက္ခံလား” လို႕ဆိုေတာ့ သူကၿပာၿပာသလဲ ေထာက္ခံပါသည္။ “ထိုဖခင္က ငါသည္ ေယာက်ာ္းၿဖစ္သည့္အတြက္ ေယာက်ာ္းေတြ ၿမင္တိုင္း အေဖလို႕ ေခၚလို႕ ရတယ္ လို႕ေၿပာပါမည္လား” ဟုေမးလွ်င္ မေၿပာေၾကာင္းကို သူကဝန္ခံပါသည္။ “တကယ္လို႕ အသိပညာ မၾကြယ္ေသးသည့္ သူ႕သား ငယ္တစ္ဦးက ေယာက်ာ္းတိုင္းကို အေဖဟု လိုက္ေခၚပါက ထိုအေဖက ဘယ္လိုေၿပာမလဲ” ဟု သူ႕အားေမး ေသာအခါ “ငါကလြဲရင္ ဘယ္သူ႕ကိုမွ အေဖလို႕မေခၚရဘူးလို႕ေၿပာမွာေပါ့ ” ဟု သူကဆိုပါသည္။

ဒီလိုပဲ ေလာကမွာ “ဘုရားအမ်ားရွိေပမည့္ စစ္မွန္ေသာဘုရားကတစ္ဆူ                                       တည္းရွိပါသည္။ ထိုစစ္မွန္သည့္တစ္ဆူတည္း ေသာဘုရားက ဘုရားဟုထင္တိုင္း လိုက္ၿပီးကိုးကြယ္ေနလွ်င္ ၾကိဳက္မည္လား” ဟုေမးေသာအခါ၊ “အေဖေတာင္မၾကိဳက္တာ ဘုရား ဆိုပိုၿပီး မၾကိဳက္ဘူးေပါ့” ဟု ထိုအစ္မၾကီးက ဝန္ခံပါသည္။ “ဒါဆိုဘုရားစစ္က ဘယ္လိုပညတ္မလဲ” ဟု သူ႕ကိုသာ အေၿဖေပးခိုင္း ေသာအခါ “ငါကလြဲရင္ဘယ္သူ႕ကိုမွ ဘုရားလို႕ မေခၚရဘူး၊ မကိုးကြယ္ရဘူးလို႕ပညတ္မွာေပါ့” ဟု သူကိုယ္တိုင္ပဲ အေၿဖေပးပါသည္။

ထိုအခါ ကြ်န္ေတာ္က “ငါမွတစ္ပါးအၿခားေသာဘုရားကို မကိုးကြယ္ရ ၊ ရုပ္တုဆင္းတုကို ကိုယ့္အဖို႕မလုပ္ရ ဦးမခ် ဝတ္မၿပဳ ရဟု ပညတ္ေသာဘုရားတစ္ဆူ တည္းရွိပါသည္။ ထိုကဲ့သို႕ ပညတ္ေသာဘုရားဟာ ဘုရားစစ္ပဲ၊ ထိုဘုရားကို ရွာပါဟု” ကြ်န္ေတာ္ ကသူ႕အား ေၿပာၿပၿပီး သူ႕လုပ္ငန္းႏွင့္ သားသမီးမ်ားတို႕အတြက္ ဆုေတာင္းေပး လိုက္ပါသည္။ (more…)

 

လက္ေတြ႕ဧဝံေဂလိဆိုင္ရာသက္ေသခံခ်က္မ်ား

Filed under: သက္ေသခံခ်က္မ်ား — amayaphay @ 11:58 am
Tags:

ဧဝံေဂလိေၿပာရန္ ကြ်န္ေတာ္သည္ တန္ဆာပလာသာၿဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ေၿပာသူမွာ ဘုရားၿဖစ္၏။

ကြ်န္ေတာ္ခသ ၂၀ဝ၀ အထူး ဧဝံေဂလိလုပ္ငန္းတြင္ ဆက္ကပ္ရန္ တပည့္ ေတာ္ၿဖစ္သင္တန္း သံုးလကို အရင္တက္ရ ပါသည္။ လူတို႕ထံ အဘယ္ကဲ့သို႕ ခ်ဥ္းကပ္ ရမည္ အဘယ္ကဲ့သို႕ေၿပာရမည္ကို ဆရာက စာေတြ႕ႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို သင္ေပးၿပီး ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲ အၿပန္အလွန္ေၿပာဆို ေလ့က်င့္ရပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ညေနပိုင္းတြင္ ေဆးရံုသို႕သြားၿပီး  အရိုးဌာနရွိ လူနာမ်ား အား သြားေရာက္ ေၿပာဆို ေလ့က်င့္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ရပ္ကြက္ထဲဆင္း၍ ေလ့က်င့္ေၿပာၾကားေစခဲ့ပါသည္။ လူတို႔နား ေထာင္လိုသည္ၿဖစ္ေစ နားမေထာင္လိုသည္ၿဖစ္ေစ ေၿပာဆ ိုၿခင္းမ်ိဳးမၿပဳပါဘဲ ဝိညာဥ္ ေတာ္ဘုရား၏ လမ္းၿပမႈအတိုင္း အရင္ဆံုး မိတ္ဖြဲ႕ စကားေၿပာကာ ဧဝံေဂလိ ေၿပာဖို႕ အခြင့္သာမွသာလွ်င္ေၿပာၿပီး အခြင့္မသာပါက ေဝစာေလာက္သာေပး၍ ၿပန္ခဲ့ပါသည္။ ကိုယ့္ထမင္းကိုယ္စားၿပီး ေအာက္က်ိဳ႕လ်က္ ဧဝံေဂလိကိုေၿပာရန္ ဘုရားရွင္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္မစမႈမပါရွိဘဲ ၿပဳႏိုင္ဖို႕ မၿဖစ္ႏိုင္ပါ။

ကြ်န္ေတာ္တတ္သည္က တရားသံုးပါးအေၾကာင္းသာၿဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ ဧဝံေဂလိေၿပာရန္ တာဝန္ေပး ထားေသာ ရြာေလးသည္ ၿမန္မာစကားသိပ္မေၿပာတတ္ၾက ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ စကားၿပန္ႏွင့္ ဧဝံေဂလိ ေၿပာရပါသည္။ ထိုရြာတြင္ အေဒၚၾကီးတစ္ဦး ကို စကားၿပန္ၿဖင့္ တရားစေဟာပါသည္။ စကားၿပန္ႏွင့္အတူ တစ္ႏွစ္သားအရြယ္ ကေလးတစ္ဦးလည္း လိုက္ပါလာပါသည္။

အၿပစ္တရားအေၾကာင္းကိုစေၿပာစဥ္ လူသည္ေမြးဖြားလာကတည္းက ဗီဇ အၿပစ္ပါလာေၾကာင္း ထို႕ေၾကာင့္ ကေလးဘဝ ကတည္းကပင္ အၿပစ္ကိုသင္ေပး စရာမလိုဘဲ လုပ္တတ္ေၾကာင္း ေၿပာေသာအခါ အေဒၚၾကီးက ရယ္ပါသည္။ လူသည္ အၿပစ္သား ၿဖစ္သည္က ပထမ အၿပစ္ၿပဳတတ္သည္က ဒုတိယၿဖစ္ၿပီး ထိုအၿပစ္သား ၿဖစ္ေသာ လူသားတိုင္း ငရဲသားမ်ားသာ ၿဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းၿပ ေသာ္လည္း လက္မခံသည့္ အၿပင္သူသည္ လူေကာင္းတစ္ဦးၿဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေသလွ်င္ ေကာင္းရာဘံုသို႕ ေရာက္မည့္ သူၿဖစ္ေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ့ကို ယံုၾကည္မႈအၿပည့္ႏွင့္ ၿပန္ေၿပာေနပါသည္။ မည္သို႔မွ် ရွင္းၿပလို႕လည္းမရပါ။ ထိုစဥ္ စကားၿပန္ အမၾကီးရဲ့သားကလည္း အိမ္ၿပန္ဖို႕ရန္ ငိုယို ေအာ္ဟစ္ေနပါသည္။

တရားသံုးပါးတြင္ ေနာက္ထပ္ႏွစ္ခ်က္ ထပ္ေၿပာဖို႕ေနေနသာသာ ပထမအၿပစ္ တရားအေၾကာင္းပင္ ရွင္းလို႕မၿပီး၊ ကေလး ကလည္း ၿပန္ဖို႕ တခ်ိန္လံုး ငိုယိုဂ်ီက် ေနသည္။ စကားၿပန္မွ စကားၿပန္ဆိုေပးေနစဥ္ ဘုရားကိုကြ်န္ေတာ္ကအကူအညီ ေတာင္းရ ပါေတာ့သည္။ မၾကာပါ၊ လမ္းပင္မေလွ်ာက္တတ္ေသးဘဲ မတ္တတ္ရပ္ တတ္ခါစသားေလးက ထိုင္ေနေသာ သူ႕အေမ၏ ဆံပင္ကို မလႊတ္တမ္းဆြဲၿပီး ၊ ေဒါသ တၾကီးႏွင့္ ငိုယိုေအာ္ဟစ္ ကန္ေက်ာက္ပါ ေတာ့သည္။ ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ အေဒၚၾကီးက ဝိုင္းၿဖည္ေပးရၿပီး တရား ေဟာၿခင္း ကိုလည္း ထိုေနရာမွပင္အဆံုးသတ္ လိုက္ရပါ ေတာ့သည္။

စကားၿပန္အစ္မၾကီးကလည္း ေဒါသတၾကီး ေအာ္ဟစ္ငိုယိုေနေသာ ကေလးငယ္ကိုေခ်ာ့ရင္း ႏႈတ္ဆက္လ်က္ အိမ္သို႕ ၿပန္သြားပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ကလည္း စကားၿပန္မရွိေတာ့သည့္အတြက္ ထိုအေဒၚၾကီးကိုဘယ္လိုလဲ ဟူေသာ အၾကည့္ တစ္ခ်က္ၿဖင့္ လွမ္းၾကည့္လိုက္ရာ ထိုအေဒၚၾကီး၏စိတ္ထဲတြင္ ထိုကေလးထံမွ သမၼာတရား တစ္ခုကို သိရွိလိုက္သည့္ အသိစိတ္အား သူ၏မ်က္လံုးထဲ တြင္ ကြ်န္ေတာ္ ၿမင္ေတြ႕လိုက္ရပါသည္။ လူသည္ အၿပစ္သားၿဖစ္သည့္အတြက္ ေမြးက တည္းကပင္ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟတို႕ ပါလာသည္ မဟုတ္ပါလား။ အဲဒီေနာက္ ကြ်န္ေတာ္လည္း ႏႈတ္ဆက္လ်က္အေဒၚၾကီးအိမ္မွ ၿပန္လာခဲ့ပါသည္။

ေနာက္တစ္ရက္တြင္ စကားၿပန္အစ္မၾကီးမွ ကြ်န္ေတာ္ေနရာအိမ္ သို႕ေရာက္လာၿပီး မေန႕ကအေဒၚၾကီးသည္ သမၼာက်မ္းစာ သင္ၾကားၿခင္းကို ဆက္လက္ခံ ယူလိုသည့္အတြက္ က်မ္းစာထပ္မံသင္ေပးဖို႕ ေတာင္းဆိုလာ ပါသည္။ ယခုအခါ သူမတင္မက သူႏွင့္အိမ္သူအိမ္သားအားလံုး ဗတၱိဇံခံယူလ်က္ယံုၾကည္ၿခင္း ခိုင္မာေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားၿဖစ္ေနၾကၿပီၿဖစ္ပါသည္။ မွတ္မွတ္ရရ ထိုႏွစ္အသင္းေတာ္တြင္ ဧဝံေဂလိ အမႈေတာ္ေဆာင္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ဦးၿဖင့္ အမႈေတာ္ေဆာင္ေစသည့္အတြက္ အသင္းေတာ္၏ လစဥ္ ပထမအပတ္ ပြဲေတာ္ေန႕တိုင္းတြင္ ေၿပာင္းလဲလာေသာလူသစ္မ်ား၏ ႏွစ္ၿခင္း မဂၤလာခံယူၿခင္း အစီအစဥ္ ရွိခဲ့ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္ထိုရြာကို ဧဝံေဂလိစဝင္စဥ္ ထမ္းပိုးမညီ သံုးအိမ္သာရွိပါသည္။ တနည္းအားၿဖင့္ အိမ္ေၿခႏွစ္ရာေက်ာ္ရွိေသာ ထိုရြာတြင္ ခရစ္ယာန္သံုးဦးသာရွိပါသည္။ ထိုထမ္းပိုးမညီ အမ်ိဳးသမီးသံုးဦးတို႕၏ ဧဝံေဂလိ စိတ္အားထက္သန္မႈ ၊ ရြာခံမ်ား ၿဖစ္သည့္ သူတို႕ကိုယ္တိုင္က ပါဝင္မႈႏွင့္ အသင္းေတာ္မွ ဝိုင္းဝန္း ဆုေတာင္းေပးမႈ တို႕ေၾကာင့္ ယခုအခါ ထိုရြာေလးတြင္ ယံုၾကည္သူေၿမာက္မ်ားစြာရွိလာၿပီး အလြန္ လွပေသာ ဘုရားေက်ာင္းၾကီး တစ္ေက်ာင္းႏွင့္ သင္းအုပ္ဆရာမတစ္ဦးပင္ ရွိေနၿပီ ၿဖစ္ပါသည္။

 

လူခပ္သိမ္းတို႕သည္ေယရႈခရစ္၏ အက်ိဳးကိုမရွာ

Filed under: ကြဲျပားျခင္း — amayaphay @ 11:57 am
Tags:

လူခပ္သိမ္းတို႕သည္ေယရႈခရစ္၏ အက်ိဳးကိုမရွာ၊ ကိုယ့္အက်ိဳးကိုသာရွာၾက၏။ (ဖိ ၂း၂၁)

ကြ်န္ေရာင္းဝယ္ေရးစင္ၿမင့္ေပၚတြင္ မိန္းမငယ္တစ္ဦး ဘဝကိုနာၾကည္းစြာနဲ႕ မ်က္ရည္က်ေနပါသည္။ သူ႕အလွည့္ေရာက္ေသာအခါ ေဈးၿပိဳင္ေပးၾကၿပီး အၿမင့္ဆံုး ေဈး၏ ႏွစ္ဆကို လူၾကီးလူေကာင္းတစ္ဦးက ေပးလိုက္ပါသည္။ စင္ၿမင့္ေပၚမွ ထိုအမ်ိဳး သမီးငယ္ကို ေခၚေဆာင္လာၿပီး အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ေပးၿပီးေသာအခါ ကြ်န္ပိုင္ရွင္မ်ားက ထိုလူၾကီးလက္ထဲသို႕ အမ်ိဳးသမီးငယ္အား အပ္ေပးစဥ္ အမ်ိဳးသမီး ငယ္က လူၾကီးမင္း၏မ်က္ႏွာအား တံေတြးႏွင့္ အားရပါးရ ေထြးလိုက္ပါသည္။ လူၾကီးမင္းက တည္ၿငိမ္စြာၿဖင့္ အိတ္ထဲမွ လက္ကိုင္ ပုဝါကိုထုတ္ၿပီး သုတ္လိုက္ပါ သည္။ ၿပီးေနာက္ လူၾကီးမင္းက ]မိန္းမငယ္ ဒီစာခ်ဳပ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ သိမ္းထားပါ၊ မင္းကိုဘယ္သူမွ ကြ်န္မၿပဳႏိုင္ေတာ့ဘူး၊ မင္းကြ်န္ဘဝကေန လြတ္ေၿမာက္သြားၿပ}ီ ဟုဆိုၿပီး စာခ်ဳပ္ကို မိန္းမငယ္လက္ထဲသို႕ ထည့္ေပးခဲ့ကာ လွည့္ၿပန္သြားပါသည္။ မိန္းမငယ္မွာ ေခတၱမွ်ေတြေဝသြားၿပီး စဥ္းစားကာ လူၾကီးမင္းအေနာက္သို႕ေၿပးလိုက္သြား ပါသည္။ အဲဒီေနာက္ လူၾကီးမင္းေရွ႕တြငဒူးေထာက္ၿပီး ]ကြ်န္မကို ကြ်န္ဘဝကေန လြတ္ေၿမာက္ေစတဲ့ လူၾကီးမင္းရဲ့ လက္ထဲမွာပဲ တစ္သက္လံုးကြ်န္ခံပါရေစ} လို႕ အခြင့္ ေတာင္းခံ လိုက္ပါေတာ့သည္။ဒီလိုပဲ ကြ်ႏု္ပ္တို႕လူသားအားလံုးကို အၿပစ္ကြ်န္ဘဝမွ လြတ္ေၿမာက္ေစခဲ့တဲ့ ေယရႈဘုရားရဲ့ လက္ေတာ္ထဲမွာ ကြ်န္ခံရၿခင္းထက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ေသာအသက္တာ အဘယ္မွာရရွိႏိုင္ပါမည္နည္း။